Menu
Reklama

Kartki Halloween
Kartki Święta Bożego Narodzenia
Święta religijne
Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie
Święta w Styczniu
Święta w Lutym
Święta w Marcu
Jak zarabiać na grach
Gry produkcja
Prawosławie
Prawosławie

Prawosławie, inaczej nazywane wschodnio-bizantyjskim chrześcijaństwem, jest dosłownym tłumaczeniem z języka grackiego słowa ortodoksja, czyli prawowierność. Religia ta powstała po pierwszym rozłamie w kościele chrześcijańskim w roku 1054, w wyniku tzw. schizmy wschodniej. Wtedy też nastąpiło wykluczenie przez papieża Leona IX patriarchę Konstantynopola, Michała Cerulariusza, poprzez nie przyjęcie przez kościół wschodni dogmatów katolickich, ustanowionych na soborze powszechnym w Nicei. Różnice między kościoła dotyczyły przede wszystkim:
- pochodzenia Ducha Św. od Ojca i Syna (filioque)
- pierwszeństwa apostoła Piotra w stosunku do innych apostołów
- prymatu papieża jako namiestnika Chrystusa i widzialnej głowy Kościoła, a później także jego nieomylności
- czyśćca
- niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny
- ogłoszonego w 1950 dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Rozłam, który nastąpił po schizmie oznaczała koniec kościoła uniwersalnego. Pomimo, iż próbowano ponownie zjednoczyć oba kościoły (mi.in na soborze w Lyonie w 1274 r. lub we Florencji w 1439 r.), nigdy się to nie udało.Prawosławie tak samo jak Kościół katolicki opiera swoje dogmaty i wiarę na Świętej księdze, czyli Biblii. Dodatkowo w tej religii rozważane są Księgi symboliczne, które powstały już po rozłamie w Kościele chrześcijańskim. Dotyczą one przede wszystkim tajemnicy Trójcy świętej, Jezusa, jako Boga i człowieka, sakramentu chrztu świętego, odkupienia ludzkości od grzechu pierworodnego, tajemnicy życia pozaziemskiego oraz wyznaczają, iż wiary nie można doskonalić, liczba i treść dogmatów nie mogą być rozszerzane.

W przeciwieństwie do Kościoła katolickiego, Kościół prawosławny dzieli wiarę, na taką, w którą trzeba koniecznie wierzyć, warto wierzyć oraz można wierzyć. Prawosławie wyróżnia życie boskie, demoniczne i ludzkie. Ludzie oscylując między anielską duchowością a materialnością natury, przebywają w energii boskiej.

Tak samo jak katolicyzm, prawosławie posiada siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, eucharystię, pokutę, kapłaństwo, małżeństwo i namaszczenie olejami św. Ostatni w przeciwieństwie do tego z wiary katolickiej, nie oznacza ostatniego namaszczenia. Dodatkowo różnicę stanowi bierzmowanie, które połączone jest z chrztem oraz eucharystia, do której mogą przystąpić wszyscy po przyjęciu wcześniej wymienionych sakramentów. Ostatnią różnicą jest fakt, iż podczas eucharystii wykorzystuje się kwaśny chleb, a komunia podawana jest w dwojakiej postaci.

Kościół prawosławny nie uznaje zwierzchnictwa biskupa Rzymu, w hierarchii kościelne występują jedynie biskupstwo, kapłaństwo, diakonat. Dodatkowo zarówno kapłani, jak u diakoni nie są zmuszeni do celibatu. Jedynie mnisi muszą, żyć w czystości i to przeważnie z tego grona wybierani są biskupi.

Kościół prawosławny dzieli się na kościoły lokalne, narodowe. Powstanie takiego kościoła uwarunkowane jest zgodą Kościoła-matki. Każdy ta kich wyodrębnionych kościołów posiada własny sobór krajowy, naczelnego przywódce, takiego jak arcybiskupa w Grecji lub na Cyprze, metropolitę w Albanii, Polsce, Czechach, na Słowacji, patriarchę W Rosji, Gruzji i innych Kościołach wschodu oraz organa kolegialne. Kościół autokefaliczny podzielony jest na diecezje z biskupami ordynariuszami na czele. Te z kolei dzielą się na dekanaty z dziekanami na czele. Na najniższym szczeblu występują parafie, z proboszczami i wikariuszami. W Polsce występują cztery diecezje: warszawsko-bielskiej, białostocko-gdańskiej, łódzko-poznańskiej i wrocławsko-szczecińskiej.

Prawosławie uznaje obrządek liturgii za istotę przekazu wiary. Najważniejszym obrządkiem jest obrządek bizantyjski. Występuje kilka różnych liturgii, odprawianych w zależności od danego dnia:
- Liturgia Jana Złotoustego - odprawiana w większość dni w roku, i w soboty Wielkiego postu
- Liturgia Św. Bazylego Wielkiego - odprawiana w niedziele Wielkiego Postu, w Boże Narodzenie, Św. Bazylego
- Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów (Liturgia papieża Grzegorza Wielkiego) - odprawiana we środy i piątki wielkiego postu
- Liturgia Św. Jakuba - wg starożytnego rytu, odprawiana w dniu Św. Jakuba w katedrach
- Liturgia Św. Marka - sprawowana przez prawosławnych Koptów.

Bardzo ważnym elementem w Kościele prawosławnym są ikony. Uważana są, jako wizualny przekaz objawienia Jezusa Chrystusa. Dlatego też istnieją określone kanony, które trzymają w ryzach twórcach. Ważne jest by ikonograf był członkiem Kościoła, a akt twórczy poprzedzony spowiedzią i Eucharystią.
Gadżety na komórkę - Panasonic
Reklama
Copyrights & Design KATILA